Wat willen we bereiken?

 • Voorkomen dat kinderen en jongeren in de criminaliteit belanden.
 • Terugdringen van wapenbezit en -gebruik.
 • Recidive onder jeugdigen verminderen door
  de persoonlijke situatie te verbeteren.
 • Sterke samenwerking met scholen voor
  een veilige schoolomgeving
Image001

Wat doen we al?

Thuis is de basis voor kinderen waarin zij opgroeien tot volwassenen. Helaas is dit niet voor alle kinderen een veilige plek. Als de thuisbasis onveilig is lopen jongeren meer kans om slachtoffer te worden van criminele uitbuiting. Dit gebeurt onder meer op schoolpleinen en hangplekken waar risicojongeren komen. Snel geld en status zijn de verlokkingen van de (ondermijnende) criminaliteit. Het verlaagt de drempel voor jongeren om grenzen te overtreden en in zee te gaan met personen met verkeerde intenties.

Criminelen werven de jeugd fanatiek en heel gericht voor drugshandel en mensenhandel of gebruiken jongeren als zogenoemde geldezel. Daarbij werkt een eenzijdig repressieve aanpak niet. Zowel binnen het sociaal domein als het veiligheidsdomein is de gedachte dat preventie en repressie een twee-eenheid behoren te zijn. Dat vraagt op wijkniveau om stevige publieke en maatschappelijke inspanningen. We gaan daarom samen met onze partners aan de slag met het meerjarige, domeinoverstijgende en gebiedsgerichte project ‘Preventie met Gezag’. Het project valt onder het Nationaal Programma Dordt West en is een samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden, bieden we hen in kwetsbare wijken meer perspectief met behulp van o.a. sociale (gedrags-)interventies, opleiding en toeleiding naar werk. Naast het bieden van een kansrijke toekomst, is het belangrijk grenzen te stellen.

De meeste plegers van geweldsmisdrijven en andere zwaardere delicten krijgen een plan van aanpak in het Zorg-en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. Jongeren die daar niet voor in aanmerking komen krijgen een persoonsgerichte aanpak van de gemeente. Preventie, zorg en repressie gaan daarbij hand in hand. We verbeteren de persoonlijke situatie om recidive te verminderen.

Jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, scholen en jongerenwerk signaleren en zijn een vindplek voor kinderen en jongeren die zorg nodig hebben. Daardoor wordt onder meer op scholen preventief en actief zorg en onderwijs met elkaar verbonden. Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van alle jongeren. In het najaar van 2022 hebben we het convenant ‘Veilig in en om de school’ afgesloten met meerdere scholen van het Voortgezet Onderwijs en het Da Vincicollege. Scholen, gemeente, politie en andere lokale organisaties werken samen om onveiligheid in en rond de school te voorkomen. Door een goede samenwerking, waarbij partners elkaar makkelijk en snel kunnen vinden, kan het klimaat op school en daarbuiten worden verbeterd. Daarnaast hebben we een aanbod van activiteiten, specifieke projecten en campagnes om te voorkomen dat Dordtse jongeren in de criminaliteit belanden. Voorbeelden zijn de campagne ‘Drop it’ tegen wapenbezit, de inzet van het jongerenwerk op school en voorlichtingslessen in het onderwijs. Maar ook sport en muziek gerelateerde projecten voor risicojongeren, zoals ‘Alleen jij bepaalt’. We zetten daarnaast in op drillrap groepen, save sexting en geldezel problematiek.

Wat gaan we doen?

 • We organiseren procesregie voor gezinnen waar sprake is van dermate complexe problematiek op meerdere domeinen en waarbij het gezin en/of betrokken organisaties er samen niet uitkomen.
 • We voeren een persoonsgerichte aanpak uit voor jeugdigen die herhaaldelijk voor (ernstige) overlast of criminaliteit zorgen.
 • We pakken het bezit van wapens aan. Samen met diverse partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en jongerenwerk wordt ingezet op een mix van preventieve en repressieve maatregelen.
 • We starten het meerjarige gebiedsgerichte project ‘Preventie met Gezag’ in Dordt-West. Doel is het voorkomen dat jongeren (worden geronseld en) in de criminaliteit belanden. We bieden hen meer perspectief, door onder andere:
  -  sociale (gedrags-)interventies, opleiding en toeleiding naar werk;
  -  het stellen van grenzen, waarbij we investeren in meer formeel gezag in de wijk en afspraken maken met justitiële organisaties.
 • We versterken de samenwerking met het onderwijs op het gebied van schoolveiligheid.

Wat kunnen jongeren/
ondernemers/bewoners doen?

 • Met de kindertelefoon kun je over alles praten.
  Bel gratis naar 0800-0432 of ga naar www.kindertelefoon.nl. Voor iedereen tot 18 jaar.
 • Gaat het even niet zo lekker? Jongeren tussen de 18 en 25 jaar kunnen chatten of bellen met
  ‘Alles oké?’. Bel gratis naar 0800-0450 of ga naar www.allesoke.nl.
 • Laat je mes vallen. Lever het in bij de politie of stort het in een ondergrondse container.
 • Laat je niet verleiden voor gratis drugs of andere middelen. Als je erachter komt dat je verslaafd bent is het al te laat. Zonder dat je het zelf wil heeft een crimineel jou in zijn greep en vraagt jou te dealen of andere strafbare feiten voor hem te plegen.
 • Maak jij je zorgen over mishandeling binnen een gezin of van een persoon?
  Meld dit bij Veilig Thuis.
Wethouder Rik van der Linden foto Ronald van den Heerik

Rik van der Linden
wethouder mobiliteit en jeugdzorg

“Met veel Dordtse jongeren gaat het gelukkig heel goed. Toch is er ook een groep die grenzen opzoekt en daaroverheen gaat. Dat zorgt voor overlast, drugshandel en wapenbezit. In dit Integraal Veiligheidsplan zijn jongeren heel belangrijk. Jongeren zijn kwetsbaar en beïnvloedbaar. De scheidslijn tussen dader en slachtoffer zijn is bij hen heel dun. Om te voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad terecht komen werken zorg en onderwijs nauw samen. Jongerenwerkers en OK Coaches gaan o.a. op school met jongeren in gesprek over bijvoorbeeld sexting of wat het betekent om een geldezel te zijn.”

Wethouder Marc Merx foto Ronald van den Heerik

Rik van der Linden
wethouder mobiliteit en jeugdzorg

“Met veel Dordtse jongeren gaat het gelukkig heel goed. Toch is er ook een groep die grenzen opzoekt en daaroverheen gaat. Dat zorgt voor overlast, drugshandel en wapenbezit. In dit Integraal Veiligheidsplan zijn jongeren heel belangrijk. Jongeren zijn kwetsbaar en beïnvloedbaar. De scheidslijn tussen dader en slachtoffer zijn is bij hen heel dun. Om te voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad terecht komen werken zorg en onderwijs nauw samen. Jongerenwerkers en OK Coaches gaan o.a. op school met jongeren in gesprek over bijvoorbeeld sexting of wat het betekent om een geldezel te zijn.”