Spoorveiligheid IVP
Uitgangspunten

Zes uitgangspunten vormen de basis voor de aanpak en de prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de periode 2023-2026.

1. We versterken onze informatiepositie

De fysieke en digitale leefwereld raken meer en meer met elkaar verweven. Een goede informatiepositie in het digitale domein en interne en externe informatiebronnen is essentieel. Met deze informatie kunnen we betere keuzes maken en zorgen we ervoor dat aandacht gaat naar de plekken waar dat nodig is. Goede informatiedeling met partners, passend binnen de privacy kaders,
is hierbij belangrijk.

2. We werken samen
met de wijk

Voor het bereiken van veilige wijken werken wij samen met onze inwoners en ondernemers. Door de kracht van betrokken inwoners en ondernemers in te zetten kunnen veel problemen en ergernissen voorkomen worden. De gemeente ondersteunt en faciliteert initiatieven van individuele bewoners, bewonersgroepen en ondernemersverenigingen waar dat kan en nodig is.

3. We werken persoonsgericht

We blijven ons richten op een persoonsgerichte aanpak voor daders én slachtoffers. Dit betekent hulp op maat en het bieden van de juiste ondersteuning bij behoefte aan zorg. Voor daders is het doel recidive te voorkomen. We willen dat bereiken door het versterken van de opsporing, het sneller toepassen van lik-op-stukbeleid, het afpakken van crimineel geld en het tegengaan van ondermijnend gedrag via straf-, bestuurs- en fiscaal recht.

Illustratie 5
4. We streven naar een juiste balans tussen preventie,
repressie en zorg

Een passend en volledig pakket van maatregelen maakt veiligheidsbeleid effectiever. Voorkomen waar dat kan en ingrijpen waar nodig. Problemen aanpakken door er op tijd bij te zijn (vroegsignalering). Ingrijpen voordat de situatie uit de hand loopt of dreigt te lopen. Het bieden van hulp waar dat nodig is door het verbinden van zorg en veiligheid. We streven naar de juiste balans door een goed afgestemde toepassing van bestuurlijke en strafrechtelijke interventies. Dat in combinatie met een pakket maatregelen gericht op (na)zorg en preventie.

5. We vergroten de veerkracht, weerbaarheid
en zelfredzaamheid

We werken aan een veerkrachtige samenleving die tegen ‘een stootje kan’. Het doel is het bieden van handelingsperspectief, zodat gevaren worden onderkend en de weerbaarheid wordt vergroot. Weerbare mensen kunnen omgaan met tegenslagen en conflicten. Zij komen voor zichzelf op en geven grenzen aan en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en keuzes. Ook zijn zij bestand tegen verlokkingen, herkennen gevaar, bereiden zo nodig zich voor, weten hoe te handelen en passen dit ook actief toe voor zichzelf en voor anderen.

6. We sturen vanwege crises voortdurend bij

Maatschappelijk ongenoegen neemt toe en kan uiteindelijk leiden tot (ernstige) verstoringen van de openbare orde en veiligheid. We zien dat bepaalde groepen hard geraakt zijn tijdens de pandemie en nieuwe kwetsbare groepen ontstaan door onder andere hoge energieprijzen en inflatie. Daarbij zien we dat crisesbeheersing steeds vaker ingezet wordt voor niet-fysieke veiligheidsthema’s zoals de opvang van vluchtelingen. De onvoorspelbare wereld kan de inzet op de doelen uit dit Integraal Veiligheidsplan beïnvloeden.

Water klotst over de kade
Illustratie 6

De uitgangspunten IVP Dordrecht