Veilige wijken - Integraal veiligheidsplan

Tuin opknappen in Crabbehof

Wat gaan we doen?

 • We investeren samen met bewoners, maatschappelijke partijen en (veiligheids)partners in de veiligheid in de directe woon- en leefomgeving. Dit doen wij door:
      - het plan van aanpak straatintimidatie te voeren;
      - uitvoering te geven aan de aanpak verkeersonveilige plekken en het doen van verkeerscontroles
         om wangedrag in het verkeer aan te pakken;
      - de adviserende hulpdiensten van ontwerp tot oplevering te betrekken bij fysieke ontwikkelingen
         nabij het transport van en bedrijven met gevaarlijke stoffen. Dat geldt ook voor ontwikkelingen in
         relatie tot de energietransitie;
      - op plekken waar de openbare orde en veiligheid wordt verstoord en waar mag cameratoezicht en
         preventief fouilleren als sluitstuk van onze aanpak in te zetten;
      - ervaringen vanuit het veiligheidsdomein actief te delen met aanpalende domeinen en
         initiatieven, zoals het programma Bestaanszekerheid en Kansengelijkheid;
      - met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid de komende jaren extra focus te
         hebben op het stadsdeel Dordt-West.

 • We bevorderen de weerbaarheid en zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners, door:
      - de inzet van WhatsApp-buurtpreventie en buurtpreventieteams te stimuleren en de bekendheid
         van Meld Misdaad Anoniem te vergroten;
      - te onderzoeken of het mogelijk is een Risk Factory te realiseren. Dit is een fysieke voorziening
         waarin verschillende doelgroepen met nagebootste praktijksimulaties kunnen ervaren hoe om te
         gaan met onveilige situaties én concreet leren te handelen;
      - samen met de VRZHZ te investeren in professionele risicocommunicatie: we gaan in gesprek
         met inwoners en bedrijven om te horen hoe ze bewuster met veiligheid bezig kunnen zijn, aan te
         geven wat ze kunnen doen in geval van een incident, ramp of crisis en hoe wij daarbij kunnen
         faciliteren.
 • We gaan door met de aanpak woonoverlast en blijven de screening uit de Wbmgp toepassen waar dat nodig is.

 • We zetten krachtig in op ernstige overlast in de openbare ruimte, daarin:
      - verbeteren we de leefbaarheid en veiligheid in aandachtsgebieden;
      - pakken we drugsoverlast aan (zie ook ‘ondermijning‘).

 • We versterken en verbinden de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid, het gaat daarbij om:
      - het vroegtijdig signaleren en melden van (vermoedens) van huiselijk geweld, kindermishandeling
         en dierenmishandeling;
      - het verbeteren van de integrale aanpak in de zorg- en veiligheidsketen voor kwetsbare
         (overlastgevende) gezinnen en personen waar problemen spelen op meerdere leefgebieden.

Wat gaan we doen?

 • We investeren samen met bewoners, maatschappelijke partijen en (veiligheids)partners in de veiligheid in de directe woon- en leefomgeving. Dit doen wij door:
      - het plan van aanpak straatintimidatie uit
         te voeren;
      - uitvoering te geven aan de aanpak
         verkeersonveilige plekken en het doen van
         verkeerscontroles om wangedrag in het             verkeer aan te pakken;
      - de adviserende hulpdiensten van ontwerp
         tot oplevering te betrekken bij fysieke
         ontwikkelingen nabij het transport van
         en bedrijven met gevaarlijke stoffen. Dat
         geldt ook voor ontwikkelingen in relatie tot
         de energietransitie;
      - op plekken waar de openbare orde en
         veiligheid wordt verstoord en waar mag
         cameratoezicht en preventief fouilleren als
         sluitstuk van onze aanpak in te zetten;
      - ervaringen vanuit het veiligheidsdomein
         actief te delen met aanpalende domeinen
         en initiatieven, zoals het programma
         Bestaanszekerheid en Kansengelijkheid;
      - met het Nationaal Programma
         Leefbaarheid en Veiligheid de komende
         jaren extra focus te hebben op het
         stadsdeel Dordt-West.

 • We bevorderen de weerbaarheid en zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners, door:
      - de inzet van WhatsApp-buurtpreventie en
         buurtpreventieteams te stimuleren en de
         bekendheid van Meld Misdaad Anoniem te
         vergroten;
      - te onderzoeken of het mogelijk is een Risk
         Factory te realiseren. Dit is een fysieke
         voorziening waarin verschillende
         doelgroepen met nagebootste
         praktijksimulaties kunnen ervaren hoe om
         te gaan met onveilige situaties én concreet
         leren te handelen;
      - samen met de VRZHZ te investeren in
         professionele risicocommunicatie: we
         gaan in gesprek met inwoners en
         bedrijven om te horen hoe ze bewuster
         met veiligheid bezig kunnen zijn, aan te
         geven wat ze kunnen doen in geval van
         een incident, ramp of crisis en hoe wij
         daarbij kunnen faciliteren.
 • We gaan door met de aanpak woonoverlast en blijven de screening uit de Wbmgp toepassen waar dat nodig is.

 • We zetten krachtig in op ernstige overlast in de openbare ruimte, daarin:
      - verbeteren we de leefbaarheid en
         veiligheid in aandachtsgebieden;
      - pakken we drugsoverlast aan
         (zie ook ‘ondermijning‘).

 • We versterken en verbinden de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid, het gaat daarbij om:
      - het vroegtijdig signaleren en melden van
         (vermoedens) van huiselijk geweld,
         kindermishandeling en
         dierenmishandeling;
      - het verbeteren van de integrale aanpak in
         de zorg- en veiligheidsketen voor
         kwetsbare (overlastgevende) gezinnen
         en personen waar problemen spelen op
         meerdere leefgebieden.

Wat gaan we doen?

 • We investeren samen met bewoners, maatschappelijke partijen en (veiligheids)partners in de veiligheid in de directe woon- en leefomgeving. Dit doen wij door:
      - het plan van aanpak straatintimidatie uit te voeren;
      - uitvoering te geven aan de aanpak verkeersonveilige plekken           en het doen van verkeerscontroles om wangedrag in het                   verkeer aan te pakken;
      - de adviserende hulpdiensten van ontwerp tot oplevering te             betrekken bij fysieke ontwikkelingen nabij het transport van
         en bedrijven met gevaarlijke stoffen. Dat geldt ook voor           
         ontwikkelingen in relatie tot de energietransitie;
      - op plekken waar de openbare orde en veiligheid wordt
         verstoord en waar mag cameratoezicht en preventief   
         fouilleren als sluitstuk van onze aanpak in te zetten;
      - ervaringen vanuit het veiligheidsdomein actief te delen met
         aanpalende domeinen en initiatieven, zoals het programma
         Bestaanszekerheid en Kansengelijkheid;
      - met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid de
         komende jaren extra focus te hebben op het stadsdeel
         Dordt-West.

 • We bevorderen de weerbaarheid en zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners, door:
      - de inzet van WhatsApp-buurtpreventie en
         buurtpreventieteams te stimuleren en de bekendheid van
         Meld Misdaad Anoniem te vergroten;
      - te onderzoeken of het mogelijk is een Risk Factory

       te realiseren. Dit is een fysieke voorziening waarin   
       verschillende doelgroepen met nagebootste praktijksimulaties
       kunnen ervaren hoe om te gaan met onveilige situaties én 
       concreet leren te handelen;
    - samen met de VRZHZ te investeren in professionele
       risicocommunicatie: we gaan in gesprek met inwoners en
       bedrijven om te horen hoe ze bewuster met veiligheid bezig
       kunnen zijn, aan te geven wat ze kunnen doen in geval van
       een incident, ramp of crisis en hoe wij daarbij kunnen
       faciliteren.

 • We gaan door met de aanpak woonoverlast en blijven de screening uit de Wbmgp toepassen waar dat nodig is.

 • We zetten krachtig in op ernstige overlast in de openbare ruimte, daarin:
      - verbeteren we de leefbaarheid en veiligheid in 
          aandachtsgebieden;
      - pakken we drugsoverlast aan (zie ook ‘ondermijning‘).

 • We versterken en verbinden de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid,
  het gaat daarbij om:
      - het vroegtijdig signaleren en melden van (vermoedens) van
         huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling;
      - het verbeteren van de integrale aanpak in de zorg- en
         veiligheidsketen voor kwetsbare (overlastgevende) gezinnen
         en personen waar problemen spelen op meerdere
         leefgebieden.

Wat kunnen ondernemers/bewoners doen?

 • Maakt u zich ernstig zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving? Meldt dit bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid.
 • Medebewoners bij kleine irritaties of eenmalige overlast aanspreken op hun gedrag.
 • Tijdig hulp zoeken bij burenruzies om ernstige conflicten te voorkomen.
 • Ernstige, herhaalde en druggerelateerde overlast melden bij de gemeente via de website.
 • Ziet u zwerfvuil of kapotte straatverlichting? Meld het via FIXI.
 • Vuurwerkoverlast? Meldt het via FIXI of bij de politie.
 • Met de Stop Intimidatie App (iPhone of Android) kun je (anoniem) melding maken van vormen van (seksuele) straatintimidatie en direct hulp inschakelen als de situatie dreigend is. Voor jezelf én voor een ander.
 • Weet u wat u moet doen bij een ramp of crisis? Kijk op www.denkvooruit.nl.
 • Verkeersonveilige situaties melden bij Veilig Verkeer Nederland via de website: participatiepunt.vvn.nl
 • Aangifte doen bij de politie via de website: www.politie.nl
Multicultistraat met vlaggen
Wethouder Tanja de Jonge foto Ronald van den Heerik

Tanja de Jonge
wethouder duurzaamheid

“Een leefbare wereld achterlaten voor de generaties die na ons komen. Dat is voor ons stadsbestuur en voor veel inwoners belangrijk. De berichten over de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel kunnen een onveilig gevoel geven. Zeker in onze laaggelegen stad en regio waar de rivier regelmatig op of over de kade klotst. Laten we dat gevoel van onbehagen omzetten in actie. We kunnen allemaal iets doen voor het milieu en dus voor onze veiligheid. De auto wat vaker laten staan, ons afval goed scheiden, tegels uit de tuin halen en daar struiken voor in de plaats zetten. U kunt ook proberen om minder gas en elektriciteit te gebruiken. Goed voor het milieu én voor de portemonnee. Wij kunnen u daarbij helpen.”

Wethouder Tanja de Jonge foto Ronald van den Heerik

Tanja de Jonge
wethouder duurzaamheid

“Een leefbare wereld achterlaten voor de generaties die na ons komen. Dat is voor ons stadsbestuur en voor veel inwoners belangrijk. De berichten over de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel kunnen een onveilig gevoel geven. Zeker in onze laaggelegen stad en regio waar de rivier regelmatig op of over de kade klotst. Laten we dat gevoel van onbehagen omzetten in actie. We kunnen allemaal iets doen voor het milieu en dus voor onze veiligheid. De auto wat vaker laten staan, ons afval goed scheiden, tegels uit de tuin halen en daar struiken voor in de plaats zetten. U kunt ook proberen om minder gas en elektriciteit te gebruiken. Goed voor het milieu én voor de portemonnee. Wij kunnen u daarbij helpen.”