Wouter Kolff

Samen werken
aan een

veilig Dordrecht

Veiligheid is een belangrijke basis in onze samenleving. Wie zich veilig voelt, heeft meer vertrouwen in zichzelf, in anderen en in de toekomst. Veiligheid zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Echter hebben de coronapandemie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne de onzekerheid in de samenleving doen toenemen. Dit heeft gevolgen voor ons veiligheidsgevoel. Ook zijn er situaties of omstandigheden waarin veiligheid niet vanzelfsprekend is en waar overlast en criminaliteit veel impact hebben.

Dordrecht wordt steeds aantrekkelijker en is een stad met ambitie. We willen groeien. Het is dan zeker ook belangrijk te blijven investeren in stabiele, veilige en leefbare wijken. Dat gaat niet vanzelf. De komende periode investeren we extra in de veiligheid en leefbaarheid in alle Dordtse wijken. Want in die wijken, daar begint een veilige stad.

De manier waarop mensen zich gedragen heeft grote invloed op de veiligheidsbeleving op straat. We willen op een prettige manier met elkaar omgaan en samenleven. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in alle wijken van onze stad. Beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend gedrag op straat kunnen het gevoel van veiligheid en vrijheid ernstig aantasten. Dat moeten we niet accepteren.

Samen met partners gaan we meer doen om kwetsbare mensen te helpen. En we gaan meer aandacht besteden aan het helpen van mensen met onbegrepen gedrag. Zo hopen we mensen weerbaar te maken en overlast verder te voorkomen.

We hebben in dit veiligheidsplan zeker ook aandacht voor de minder zichtbare vormen van criminaliteit die onze samenleving ondermijnen en helaas soms ook ontwrichten. Bijvoorbeeld als het gaat om cyberaanvallen, terroristische dreiging en ondermijning. 

Samen met partners gaan we daar de strijd mee aan in de wetenschap dat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Dat is geen reden om ons er bij neer te leggen maar juist een reden om daar boven op te zitten ende juiste prioriteiten te stellen, ook samen met de politie.

De zorg voor veiligheid is een belangrijke taak voor de gemeente. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en heb ik het gezag over de politie en de brandweer. Maar met elkaar maken we Dordrecht veiliger. Ik nodig iedereen uit om met initiatieven te komen die bijdragen aan de veiligheid van de stad. Samen alert blijven en die maatregelen inzetten die passend zijn. Een veilige samenleving creëren we tenslotte met elkaar.

Wouter Kolff, burgemeester