Veilige wijken: we maken wijkprogramma’s

Wat willen we bereiken?

  • Voorkomen en gericht aanpakken van onveiligheid in de wijk, buurt en straat.
  • Tegengaan van ernstige overlast in de openbare ruimte.
  • Blijvende aandacht voor woonoverlast bij alle betrokken partijen.
  • Verbetering van de samenwerking en verbinding in de zorg- en veiligheidsketen voor kwetsbare personen en gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden.
Politie op straat

Wat doen we al?

Elke wijk, buurt en straat heeft haar eigen kenmerken, bijvoorbeeld de nabijheid van transportroutes of bedrijven met gevaarlijke stoffen. Door de beperkte fysieke ruimte neemt de druk om te bouwen op plekken met grotere veiligheidsrisico’s toe, bijvoorbeeld rond de spoorzone. Daarnaast zien we de kans op extreme weersomstandigheden groter worden. De energietransitie brengt nieuwe technieken en andere veiligheidsrisico’s met zich mee in de wijk. Daarom lopen er meerdere initiatieven die de gevolgen van de transitie in kaart brengen. Met de aanpak verkeersonveilige plekken en de frequente verkeerscontroles blijven we ons inzetten voor een verkeersveilig Dordrecht.

Langs de drie actielijnen (fysiek, sociaal en veilig) verhogen wij de leefbaarheid en veiligheid in een buurt of wijk. Binnen het geprioriteerde aandachtsgebied Kromhout en omgeving heeft dat geleid tot daling van de ervaren overlast. Ook voor het gebied Lijnbaan zetten wij onze aanpak voort. Overlast door drank-, drugs- en lachgasgebruik in de openbare ruimte blijft onze aandacht hebben. Daarnaast zien we door het ontbreken van (GGZ-)hulp meer mensen met onbegrepen gedrag in de openbare ruimte. Dat levert meer incidenten op en dus meer werk voor de politie. Op plekken waar de openbare orde wordt verstoord zetten we cameratoezicht en preventief fouilleren in als sluitstuk van onze aanpak.

We stimuleren onze inwoners, ondernemers en bezoekers om kleine ergernissen en frustraties zelf op te lossen. Het versterken van de sociale cohesie in de wijk en in de eigen straat zal hieraan bijdragen.
Ook ondersteunen we projecten als WhatsApp-buurtpreventie en buurtpreventieteams. We voeren het plan van aanpak straatintimidatie uit, waarbij we gebruik maken van de app Stop Intimidatie op iPhone of Android. In dit plan richten wij ons op preventie, communicatie, slachtoffers en (potentiële) daders. Het doel is de overlast van (seksuele) straatintimidatie te voorkomen en aan te pakken, onder andere door het vergroten van bewustwording in de samenleving.

Voor senioren heeft Dordrecht een speciale wijkagent. Daarmee hebben we extra aandacht voor de weerbaarheid van deze kwetsbaardere groep, bijvoorbeeld tegen babbeltrucs. Ook in het digitale domein hebben we extra aandacht voor deze doelgroep (zie ook ‘digitale veiligheid’).

Ondanks dat high impact crimes, zoals woninginbraken, overvallen en straatroven steeds minder voorkomen, blijven we aandacht besteden aan (het voorkomen van) deze vormen van criminaliteit.

We zetten gedragskennis in om de naleving van regels te vergroten en daarmee de veiligheid in de wijken te vergroten. Door kennis over gedrag in te zetten en ons te verdiepen in hoe mensen zich gedragen, ontwikkelen we effectiever en efficiënter beleid. Wanneer iemand iets wil, iets normaal vindt, iets makkelijk vindt of zich er prettig bij voelt, is diegene eerder geneigd zijn gedrag te veranderen. Met als gevolg dat bijvoorbeeld minder controle nodig is, minder regels noodzakelijk zijn, minder handhaving nodig is en minder onbegrip en weerstand wordt opgeroepen bij mensen. Door te werken met gedragskennis ontwikkelen we beleid en maatregelen die nóg beter aansluiten bij de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze stad.

Woonoverlast

Woonoverlast kan ingrijpend zijn. Sommige inwoners ervaren regelmatig woonoverlast, zoals geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen en woningen, viezigheid van dieren en verloederde en vervallen panden. Aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig verstoren. De problematiek van aanhoudende woonoverlast is complex en neemt toe en daarmee ook de inzet en de rol van de overheid. Het aanpakken van woonoverlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, woningbouwcorporaties, politie en buurtbewoners.

Met de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) screenen we sinds 2019 nieuwe huurders in gebieden waar al veel woonoverlast voorkomt. Bij een negatieve woonverklaring komt de huurder niet in aanmerking voor de woning. Deze aanpak in Dordrecht heeft voor de rechter standgehouden. We blijven de screening toepassen om woonoverlast in kwetsbare buurten te beperken.
Ook hier zien we steeds vaker woonoverlast door onbegrepen, zorgmijdende personen. Zij hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hier van cruciaal belang. Zo ook het tijdig inschakelen van instanties. Soms heeft iemand levenslang hulp nodig, dan zetten we het netwerk rondom zo’n persoon in en stellen een levensloopbegeleider aan.

Waarover maakt u zich zorgen in Dordrecht?

Grafiek Zorgen over veiligheid in Dordrecht

Huiselijk geweld

Om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen zetten we in op het versterken van onze sociale wijkteams, zodat zij beter in staat zijn te signaleren en dit probleem aan te pakken. Ook sluiten we zowel regionaal als lokaal aan op het landelijke Toekomstscenario voor Kind en Gezinsbescherming. In Dordrecht zijn sociaal pontonniers, interventiespecialisten en wijk- en gebiedsmanagers die signaleren en inzetten op een integrale aanpak bij aandachthuishoudens. Risicofactoren die kunnen bijdragen aan huiselijk geweld en kindermishandeling worden aangepakt. We zien dat kinderen, die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling, op volwassen leeftijd grotere kans hebben om dader of opnieuw slachtoffer te worden van geweldsdelicten. Daarom is het zo belangrijk om geweld in het gezin te voorkomen. Daarbij hebben we ook aandacht voor dierenmishandeling, dat een indicator kan zijn voor meer geweld binnen een huishouden.

Dordt-West

Met het stadsdeel Dordt West doet Dordrecht mee aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit programma heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare gebieden in Nederland in 15-20 jaar tijd op orde te brengen en het perspectief van de bewoners te verbeteren. In deze gebieden staan leefbaarheid en veiligheid onder druk. Problemen als werkloosheid, armoede, onderwijsachterstanden, woonproblematiek en slechte gezondheid stapelen zich op. Veel mensen kampen met een combinatie van problemen.

Om dit te doorbreken wordt langjarige, integrale en doelgerichte inzet van het Kabinet en de gemeente Dordrecht gevraagd. Hiermee komt de komende jaren extra focus op Dordt West, waarbij – als dat nodig is – een onorthodoxe aanpak van de vraagstukken die zich aandienen niet uit de weg wordt gegaan. 

Admiraalsplein Wielwijk

Samen met onze partners, de inwoners en maatschappelijk organisaties verbreden we onze aanpak en zetten ons in voor het verbeteren van de fysiek omgeving, zorgen voor beter perspectief voor inwoners en zorgen voor veiliger en meer leefbaar Dordt West. Daar waar jouw wieg staat mag niet van invloed zijn op de kansen die je krijgt.

Wethouder Marc Merx foto Ronald van den Heerik

Marc Merx
wethouder wijken en veiligheid

“Ons gevoel van veiligheid hangt met heel veel dingen samen. Onze directe omgeving en de mensen in onze buurt hebben vaak invloed op dat gevoel. Elkaar helpen en op een prettige manier met elkaar omgaan zijn goed voor ons gevoel van veiligheid. Helaas zijn er ook mensen die met hun gedrag niet goed zijn voor ons gevoel van veiligheid. Ze rijden hard door hun buurt, gooien afval op straat en maken herrie. Als mensen zich niet gedragen hebben we de politie en boa’s hard nodig om hen aan te pakken. Daarom nemen we meer handhavers in dienst die zichtbaar
en aanspreekbaar in de wijken zijn. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid geven we meer aandacht aan Dordt-West. Met deze brede aanpak wordt het nog fijner om te wonen in dit deel
van de stad.”

Wethouder Marc Merx foto Ronald van den Heerik

Marc Merx
wethouder wijken en veiligheid

“Ons gevoel van veiligheid hangt met heel veel dingen samen. Onze
directe omgeving en de mensen in onze buurt hebben vaak invloed op
dat gevoel. Elkaar helpen en op een prettige manier met elkaar omgaan
zijn goed voor ons gevoel van veiligheid. Helaas zijn er ook mensen die
met hun gedrag niet goed zijn voor ons gevoel van veiligheid. Ze rijden
hard door hun buurt, gooien afval op straat en maken herrie. Als mensen
zich niet gedragen hebben we de politie en boa’s hard nodig om hen aan
te pakken. Daarom nemen we meer handhavers in dienst die zichtbaar
en aanspreekbaar in de wijken zijn. Met het Nationaal Programma
Leefbaarheid en Veiligheid geven we meer aandacht aan Dordt-West.
Met deze brede aanpak wordt het nog fijner om te wonen in dit deel
van de stad.”