Sociale stabiliteit IVP

Sociale stabiliteit

Dordrecht wil een inclusieve stad zijn waar iedereen zich thuis kan voelen en mee kan doen. Onze inwoners zijn divers, met verschillende sociale en culturele achtergronden, genders en (geloofs)overtuigingen. We zien ook dat de samenleving individualistischer wordt.
Dit kan ten koste gaan van het samenleven. Crises stapelen zich op en brengen onzekerheid met zich mee. Dit brengt spanningen in de samenleving en wakkert een maatschappelijk ongenoegen aan. Het wantrouwen tussen inwoners en de overheid is toegenomen.

Ook houden mensen minder rekening met elkaar, waardoor overlast toeneemt en confrontaties tussen groepen mensen en met de overheid vaker voorkomen. Het is daarom belangrijk om met elkaar aan een samenleving te werken waarin (groepen) burgers zich met elkaar verbonden voelen. Elkaar kennen en gekend worden is de basis voor vertrouwen en stimuleert de dialoog.

Wat willen we bereiken?

 • Een sociale en sterke samenleving die bestand is tegen maatschappelijk ongenoegen, sociale spanningen, polarisatie, extremisme en radicalisering.

 • Een verbeterde signalerings- en interventiepositie
  in onze stad.

Sociale stabiliteit

Wat doen we al?

Een sociaal en sterke samenleving is bestand tegen conflicten van binnenuit en van buitenaf. We bevorderen de inclusiviteit en werken aan het organiseren van veerkracht in de wijk, zodat deze tegen ‘een stootje kan’. We zijn voortdurend in contact met onze netwerken. Netwerken, waarbij iedereen aan zet is: inwoners, gemeenschappen, organisaties, overheid en de samenleving als geheel. We hebben met professionals

die werkzaam zijn in het sociale- en veiligheidsdomein een signaleringsnetwerk. Dit netwerk speelt een cruciale rol bij het opmerken van oplopende spanningen en mogelijke signalen van radicalisering. Om radicalisering tegen te gaan trainen we professionals én inwoners met als doel signalen te herkennen. Voor ouders zijn er trainingen gericht op het weerbaar opvoeden van hun kinderen.

Maakt u zich wel eens zorgen om de veiligheid in…?

Iedere melding van radicalisering die we krijgen onderzoeken we. Dit kan leiden tot een casus waarbij we een persoonsgerichte aanpak maken en uitvoeren. Daarnaast volgen we het dreigingsbeeld en passen onze acties, als dat nodig is, daar op aan.

Dordtenaren met verschillende (culturele) achtergronden vormen met maatschappelijke organisaties, de politie en de gemeente het Netwerk Bondgenoten. De rol en de positie van dit netwerk is verstevigd. Met dit netwerk bouwen we een relatie op met sleutelpersonen in de stad in ‘vredestijd’, zodat wij samen escalatie kunnen voorkomen als het mis gaat.

Burgemeester Wouter Kolff foto Cees van der Wal

“Een veilige stad begint bij een veilige straat en een veilige wijk. Nu blijkt uit onderzoek dat Dordtenaren zich in hun straat en wijk over het algemeen best veilig voelen. Ze hebben meer zorgen over de veiligheid in de wereld. Het is heel waardevol dat onze sociale wijkteams zo goed samenwerken met de handhavers en de politie. Zo kunnen we problemen aanpakken voordat ze groter worden. Een mooi voorbeeld is dat we elk jaar vaders en moeders trainen om te voorkomen dat hun kinderen vatbaar worden voor radicale ideeën en crimineel gedrag.”

Chris van Benschop
wethouder arbeidsmarkt en economie

Wat gaan we doen?

 • We verstevigen en breiden ons netwerk in de wijken verder uit.
 • We bieden onder andere bijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers/inwoners aan om deskundigheid te bevorderen.
 • We sluiten aan op initiatieven uit de wijken, waar inwoners vanuit verantwoordelijkheidsgevoel hun buurt willen verbeteren en veiliger willen maken.
 • We zetten ons in om geweld tegen onze inwoners met verschillende sociale en culturele achtergronden, genders en (geloofs)overtuigingen te voorkomen, zodat ze niet bedreigd worden of zich onveilig voelen.
 • We maken een nieuw tweejarig actieplan ‘Samenwerken aan Sociale Stabiliteit’, waarbij in ieder geval:
      - aandacht is voor verbinding via sport, cultuur en onderwijs;
      - aandacht is voor contact met jongeren over onder andere onze samenleving en rechtstaat;
      - aandacht is voor verschillende vormen van extremisme (jihadisme, links- en rechts extremisme en milieu- en dierenrechten);
      - verbinding is met andere beleidsplannen en opgaven, zoals het integraal beleidsplan sociaal domein, het programma bestaanszekerheid en kansengelijkheid en de opgave inclusieve stad.

Wat kunnen ondernemers/bewoners doen?

Inwoners en ondernemers met zorgen over extreme denkbeelden en radicalisering roepen wij op dit zo snel mogelijk te melden. Dit kan bij de gemeente via telefoonnummer 14078 of bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Zij kunnen hun zorgen ook doorgeven bij het Meldpunt Meld Misdaad Anoniem.

Ben jij gediscrimineerd? Of zag je het bij iemand anders? Meld het bij RADAR. Dit is het meldpunt vóór gelijke behandeling, tegen discriminatie.