Illustratie 4 2

Prioriteit 3
Jeugd en
veiligheid

Illustratie 9 2

Inleiding

Het overgrote deel van de Dordtse jeugd doet het goed en groeit veilig, kansrijk en gezond op. Tegelijkertijd zien we dat een kleine groep jongeren (fors) grensoverschrijdend gedrag vertoont. Een zorgelijke trend is het aantal minderjarigen dat een ernstig geweldsmisdrijf pleegt zoals zware mishandeling, diefstal met geweld, afpersing of ernstige bedreiging. Duidelijk zichtbaar is het bezit van (steek)wapens en wapengeweld onder jongeren, betrokkenheid bij drugshandel, overlast in de wijk en het plegen van delicten in de online-wereld. Jeugdcriminaliteit blijft de komende jaren een aandachtspunt, want een groot aantal delicten wordt gepleegd in de eigen woonomgeving. Juist bij deze kwetsbare doelgroep liggen slachtofferschap en daderschap vaak dicht bij elkaar. Het besef van normen en waarden bevindt zich nog in een vormende fase. Daarom is het belang van preventie – het vroegtijdig signaleren en ingrijpen – cruciaal voor onze kwetsbare jeugd.

Het online Integraal Veiligheidsplan (IVP) van Dordrecht staat symbool voor een vooruitstrevende benadering om de veiligheid en leefbaarheid van de stad te waarborgen. Toegankelijk via een intuïtieve online interface, fungeert dit plan als een dynamisch kompas voor zowel beleidsmakers als de lokale gemeenschap, met als doel gezamenlijk te werken aan een omgeving waarin eenieder zich veilig en geborgen voelt.

In de kern omvat het IVP een breed spectrum aan veiligheidsaspecten, variërend van preventie van criminaliteit tot crisisbeheersing en handhaving van de openbare orde. Het plan is doordrenkt van het besef dat veiligheid niet enkel een verantwoordelijkheid is van overheidsinstanties, maar eerder een gedeelde inspanning vereist van alle inwoners, bedrijven en organisaties binnen Dordrecht.

Wat het IVP onderscheidt, is de mogelijkheid voor actieve betrokkenheid van burgers via het online platform. Hier krijgen inwoners de ruimte om ideeën te delen, zorgen te uiten en gezamenlijk te werken aan concrete oplossingen. Deze interactieve benadering is van onschatbare waarde en bevordert een gevoel van gemeenschap, wat cruciaal is voor een effectief veiligheidsbeleid.

Een technologisch aspect van het IVP is de integratie van gegevens en analyses. Moderne technologieën worden ingezet om trends en patronen te identificeren, waardoor een proactieve aanpak van veiligheidskwesties mogelijk wordt. Dit stelt de autoriteiten in staat om snel en gericht te reageren op veranderende omstandigheden, met maatregelen die doelgericht zijn en een daadwerkelijke impact hebben.

Het IVP is geen statisch document maar eerder een evoluerend instrument. Regelmatige updates zorgen ervoor dat het plan relevant blijft in een dynamische samenleving. Dit benadrukt Dordrechts toewijding aan het creëren van een stad die niet alleen veilig, maar ook veerkrachtig en bloeiend is. Het benadrukt de actieve rol van alle betrokkenen, waarbij elke bijdrage een bouwsteen is voor het behoud van een positieve leefomgeving in Dordrecht.

Kortom, het online Integraal Veiligheidsplan van Dordrecht is niet alleen een strategisch document, maar eerder een levendig en gemeenschapsgericht initiatief dat de kracht van samenwerking benadrukt om een veilige, welvarende en inclusieve stad te creëren.